วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การรบกวนสมดุล และ หลักของเลอ ชาเตอลิเอ The Principle of Le Chatelier

ระบบที่อยู่ในสภาวะสมดุล เมื่อถูกรบกวน ทำไห้เกิดการเสียสมดุล ระบบจะต้องพยายามปรับกลับมาไห้อยู่ในสมดุลเหมือนเดิมซึ่งหลักนี้คือหลักของเลอชาเตอลิเอ(Le Chatelier)ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 1. การเปลี่ยนความเข้มข้นของสาร 2. การเปลี่ยนความดันของระบบ 3. การเปลี่ยนอุณหภูมิ  
1.ผลของการเปลี่ยนความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 1. เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น หรือลดความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา คือ ปฏิกิริยาจะไปข้างหน้ามากขึ้น 2. เพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ หรือลดความเข้มข้นของสาร ตั้งต้นสมดุลจะเลื่อนไปทางซ้าย คือ ปฏิกิริยาย้อนกลับจะเกิดได้ดีขึ้น เพิ่มซ้ายไปขวา ลดขวาไปขวา
2. ผลของการเปลี่ยนความดันต่อภาวะสมดุล
  • จะมีผลก็ต่อเมื่อ  ระบบมีสารอย่างน้อยหนึ่งชนิดเป็นแก๊ส
  จำนวนโมลของสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สต้องไม่เท่ากับจำนวน โมลของสารผลิตภัณฑ์ เพิ่มความดัน ทำให้สมดุลปรับตัวไปทางด้านจำนวนโมลของแก๊สน้อย ลดความดัน สมดุลจะปรับตัวไปด้านที่มีโมลแก๊สมากกว่า
3.ผลของการเปลี่ยนอุณหภูมิ ต่อภาวะสมดุล
 1. ปฏิกิริยาดูดความร้อน
 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะปรับตัวเกิดปฏิกิริยา ไปข้างหน้ามาก ขึ้น ทำให้ได้สาร ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และ ค่า K มากขึ้น
 2. ปฏิกิริยาคายความร้อน
 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะปรับตัวเกิดปฏิกิริยา ย้อนกลับมาก ขึ้น ทำให้ได้สาร ตั้งต้นเพิ่มขึ้น และ ค่า K ลดลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น